Lepenie disperznými lepidlami PROFILEP

Ako lepiť lepidlom Profilep?

Ideálnym podkladom pre lepenie je plocha vyrovnaná samonivelizačnou stierkou, ktorá je dobre savá a pevná. Veľmi dôležitou je tiež teplota podkladu >15°C a relatívna vlhkosť <75%.

Lepidlo sa na podklad nanáša jednostranne.

Lepidlá Profilep nám umožňujú lepiť podlahové krytiny viacerými spôsobmi.

Fixácia:

Profilep FIX - účelom lepenia nie je o najsilnejšie prilepiť podlahovú krytinu k podkladu, ale iba zafixovať proti pohybu a tvoreniu bublín a vĺn. Zároveň nesmie by poškodený podklad a lepidlo sa dá odstráni umytím. Treba však ma na zreteli fakt, že čím dlhší čas je lepidlo nalepené, o to ťažšie sa dá odstráni.

Nanesené lepidlo sa nechá odvetrať a potom sa položí krytina a zavalcuje. Lepidlo ihneď lepí silou samolepky.

Lepenie do mokrého lôžka:

 Podlahovú krytinu kladieme po krátkom odvetraní lepidla (2-5 minút) prakticky ešte do mokrého lôžka. Podmienkou je dobre vyležaná, vyrovnaná podlahovina. 

Výhodou tohto lepenia je, že vznikajú vyššie konečné pevnosti najmä u kobercov, pretože dochádza k dobrému zmáčaniu podkladu. 

Tento spôsob je vhodný najmä pre Profilep 100, Profilep 150, ale aj pre lepidlá pre vysoké zaťaženie.

Adhézne lepenie:

Nanesené lepidlo na podklad necháme dôkladne zavädnúť až začne by žltasté až priesvitné a pri ľahkom dotyku sa slabo lepí na prst. Vtedy kladieme podlahovinu a dobre zavalcujeme.

Týmto spôsobom lepenia sa plne využije počiatoná lepivosť a takmer okamžite vzniká pevný spoj, ktorý stále silnie až do konečnej pevnosti. 

Vysoká poiatočná lepivosť je dôležitá najmä pri lepení nepoddajných podlahových krytín. Adhézne lepenie umožňujú: Profilep 150, 222, 240, 470, 202, 660, 290 a elektricky vodivé.

Kontaktné lepenie:

Sa používa v prípade, ak ide o veľmi namáhané spoje napr. lepenie oblých stien, schodíš a pod. Na podklad sa nanesie lepidlo stierkou a na podlahovinu valčekom.

Lepidlo sa nechá úplne zavädnú, až sa vôbec nelepí na prst pri dotyku. Potom sa krytina priloží na podklad a silno pritlačí alebo zaklepe. Kontaktné lepenie umožňuje Profilep 290 Extra.

Vodivý systém - lepenie antistatických podlahovín - FATRA Elektrostatik

Používa sa v prípadoch, ak je požadovaný zvodový odpor podlahy 5.104 - 1.106 Ohm.

Inštalácia vodivej mriežky:

Na vystierkovaný podklad sa penovým valekom alebo štetcom nanesie rovnomerná vrstva vodivého náteru CHEMOS PEV 2003 a nechá sa zaschnú minimálne 12 hodín.

Na zaschnutý podklad sa rozmeria vodivá mriežka tak, aby akýkovek bod povrchu podlahoviny nebol vzdialený od medennej (Cu) pásky viac ako 1 m.

Potom štetcom nanesieme tenkú vrstvu vodivého lepidla Profilep PVC 222 EV v šírke asi 3 cm, do ktorej sa vtlaí Cu páska. Všetky križujúce sa miesta mriežky preletujeme. 

Vývody Cu pásky sa prevádzajú rozpojitené, s rozpojitenou svorkou pre kontrolu elektrického odporu. Po inštalácií vodivej mriežky sa prevedie meranie odporu (revízny technik elektro).

Vodivý systém - lepenie antistatických podlahovín - FATRA Dynamik

Používa sa v prípadoch, ak je požadovaný zvodový odpor podlahy 5.104 - 1.108 Ohm.

Inštalácia vodivej mriežky:

Na vystierkovaný podklad sa penovým valekom alebo štetcom nanesie rovnomerná vrstva vodivého náteru CHEMOS PEV 2003 a nechá sa zaschnú minimálne 12 hodín.

Na zaschnutý podklad sa rozmeria vodivá mriežka tak, aby akýkovek bod povrchu podlahoviny nebol vzdialený od medennej (Cu) pásky viac ako 10 m. 

V menších miestnostiach sa inštaluje iba jeden vývod uzemnenia Cu pásky. Minimálna džka Cu pásky zasahujúca do systému je 1 m.

Potom štetcom nanesieme tenkú vrstvu vodivého lepidla Profilep PVC 222 EV v šírke asi 3 cm, do ktorej sa vtlaí Cu páska. 

Všetky križujúce sa miesta mriežky preletujeme. Vývody Cu pásky sa prevádzajú rozpojitené, s rozpojitenou svorkou pre kontrolu elektrického odporu. 

Po inštalácií vodivej mriežky sa prevedie meranie odporu (revízny technik elektro).