Disperzné lepidlá CHEMOS

Pri lepení rôznych podlahových krytín sa stále viac presadzujú disperzné lepidlá  ktorých vývoj veľmi pokročil.

Trendom posledných rokov je čoraz väčšie presadzovanie ekologických a zdravotných hľadísk pri vývoji a používaní chemických výrobkov.

Aké sú to disperzné lepidlá?

Sú to lepidlá, ktorých základom je disperzia, polymér dispergovaný vo vode. Pri lepení sa táto voda stráca do podkladu a ovzdušia. A preto lepiť disperznými lepidlami na nesavé podklady je problematické. Pre zväčšenie lepivosti , príľnavosti k určitým materiálom a pre stabilizáciu obsahujú lepidlá ešte rôzne špeciálne prísady.

Ako lepiť lepidlom CHEMOS?

Ideálnym podkladom pre lepenie je plocha vyrovnaná samonivelizačnou stierkou, ktorá je dobre savá a pevná. Veľmi dôležitou je tiež teplota podkladu >15°C a relatívna vlhkosť <75%.

Lepidlo sa na podklad nanáša jednostranne.

Lepidlá CHEMOS DL nám umožňujú lepiť podlahové krytiny viacerými spôsobmi.

Fixácia

CHEMOS FIX / CHEMOS FL 90 - účelom lepenia nie je čo najsilnejšie prilepiť podlahovú krytinu k podkladu, ale iba zafixovať proti pohybu a tvoreniu bublín a vĺn. Zároveň nesmie by poškodený podklad a lepidlo sa dá odstrániť umytím. Treba však mať na zreteli fakt, že čím dlhší čas je lepidlo nalepené, o to ťažšie sa dá odstrániť.

Nanesené lepidlo sa nechá odvetrať a potom sa položí krytina a zavalcuje. Lepidlo ihneď lepí silou samolepky.

Lepenie do mokrého lôžka

 Podlahovú krytinu kladieme po krátkom odvetraní lepidla (2-5 minút) prakticky ešte do mokrého lôžka. Podmienkou je dobre vyležaná, vyrovnaná podlahovina. 

Výhodou tohto lepenia je, že vznikajú vyššie konečné pevnosti najmä u kobercov, pretože dochádza k dobrému zmáčaniu podkladu. 

Adhézne lepenie

Nanesené lepidlo na podklad necháme dôkladne zavädnúť až začne by žltasté až priesvitné a pri ľahkom dotyku sa slabo lepí na prst. Vtedy kladieme podlahovinu a dobre zavalcujeme.

Týmto spôsobom lepenia sa plne využije počiatoná lepivosť a takmer okamžite vzniká pevný spoj, ktorý stále silnie až do konečnej pevnosti. 

Kontaktné lepenie

Sa používa v prípade, ak ide o veľmi namáhané spoje napr. lepenie oblých stien, schodíš a pod. Na podklad sa nanesie lepidlo stierkou a na podlahovinu valčekom.

Lepidlo sa nechá úplne zavädnúť, až sa vôbec nelepí na prst pri dotyku. Potom sa krytina priloží na podklad a silno pritlačí alebo zaklepe.

Vodivý systém - lepenie elektrostaticky vodivých podlahovín

Používa sa v prípadoch, ak je požadovaný zvodový odpor podlahy 5.104 - 1.106 Ohm.

Inštalácia vodivej mriežky

Na vystierkovaný podklad sa penovým valčekom alebo štetcom nanesie rovnomerná vrstva vodivého náteru CHEMOS PEV 2003 a nechá sa zaschnúť minimálne 12 hodín.

Na zaschnutý podklad sa rozmeria vodivá mriežka tak, aby akýkovek bod povrchu podlahoviny nebol vzdialený od medennej (Cu) pásky viac ako 1 m.

Potom štetcom nanesieme tenkú vrstvu vodivého lepidla CHEMOS DL 250 EV v šírke asi 3 cm, do ktorej sa vtlačí Cu páska. Všetky križujúce sa miesta mriežky preletujeme. 

Vývody Cu pásky sa prevádzajú rozpojitené, s rozpojitenou svorkou pre kontrolu elektrického odporu. Po inštalácií vodivej mriežky sa prevedie meranie odporu (revízny technik elektro).

Lepenie elektrostaticky vodivých podlahovín

Vodivý systém - lepenie antistatických podlahovín

Používa sa v prípadoch, ak je požadovaný zvodový odpor podlahy 5.104 - 1.108 Ohm.

Inštalácia vodivej mriežky:

Na vystierkovaný podklad sa penovým valekom alebo štetcom nanesie rovnomerná vrstva vodivého náteru CHEMOS PEV 2003 a nechá sa zaschnú minimálne 12 hodín.

Na zaschnutý podklad sa rozmeria vodivá mriežka tak, aby akýkovek bod povrchu podlahoviny nebol vzdialený od medennej (Cu) pásky viac ako 10 m. 

V menších miestnostiach sa inštaluje iba jeden vývod uzemnenia Cu pásky. Minimálna džka Cu pásky zasahujúca do systému je 1 m.

Potom štetcom nanesieme tenkú vrstvu vodivého lepidla CHEMOS DL 250 EV v šírke asi 3 cm, do ktorej sa vtlaí Cu páska. 

Všetky križujúce sa miesta mriežky preletujeme. Vývody Cu pásky sa prevádzajú rozpojitené, s rozpojitenou svorkou pre kontrolu elektrického odporu. 

Po inštalácií vodivej mriežky sa prevedie meranie odporu (revízny technik elektro).

Lepenie antistatických podlahovín